Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

MarjoDent Oy

Hammaslääkäri
Marjo Sainio-Leikas


Ediksentie 2 K 83
02460 Kantvik
Kirkkonummi, Suomi

p. 09 298 5607

Ajanvaraus puhelimitse tai nettiajanvarauksesta

 

Y-tunnus 2557738-3

Informaatioseloste

Informaatioseloste

MarjoDent Oy:n potilasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

 

1. Rekisterinpitäjä

MarjoDent Oy

Y-tunnus 2557738-3

Ediksentie 2 K 83
02460 Kantvik, Kirkkonummi

p. 09 289 5607

www.marjodent.fi 

 

2. Potilasrekisteristä vastaava henkilö, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö

Marjo Sainio-Leikas
p. 09 298 5607

marjo.sainio-leikas(a)fimnet.fi

 

3. Rekisterin nimi

MarjoDent Oy:n Potilasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus perustuu potilaan hoitosuhteeseen. Siihen kuuluu hammaslääkärin vastaanotolla hoidettavien potilaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta. Potilastiedon käsitteleminen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (298/2009).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot. Potilaan antamat suostumukset tietojen käsittelyyn ja luovutukseen liittyen. Potilaan hoidon kannalta eri terveydenhuollon ammattilaisten käytössä välttämättömät terveydentilatiedot (potilaskertomustiedot, lähetteet, lausunnot sekä lomaketiedot). Potilaan toimittamat terveys- ja omahoitotiedot. Hammaslaboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot. Asiakas, päivä, ajankohta, paikka ja kenelle aika on varattu sekä ajanvaraaja ja varaamispäivä. Hoitoa ja tutkimuksia koskevat laskutus- ja maksajatiedot. 

 

6. Rekisteriin liittyvät tietojärjestelmät

AssisDent (potilasohjelma), Digora (röntgenohjelma)

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilaan ilmoittamat tiedot. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot. Muista terveydenhuoltolaitoksista potilaan suostumuksella hankitut tiedot.

 

8. Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen

Potilaslain mukaisesti henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

 

9. Tietojen siirto ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Potilastietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Manuaalinen aineisto (muut kuin ATK)

Potilastiedot on säädetty laissa salassa pidettäväksi, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan kyseisen potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92 13§)). Paperimuodossa olevien asiakirjojen säilytys tapahtuu potilaskansioissa lukituissa kaapeissa ja tiloissa. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisessä Assisdent-potilastietojärjestelmässä tietojen katselu ja käsittely edellyttävät henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa (verkkokirjautuminen ja sovelluskirjautuminen).

Potilas voi tehdä ajanvarauksia sekä ajanvarauksen yhteydessä muokata yhteystietojaan internetissä. Ajanvaraus siirtyy suoraan potilasohjelmaan, eikä sitä näe tai käsittele vastaanoton ulkopuoliset henkilöt.

 

11. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26 – 28 § mukaisesti oikeus saada tarkastaa häntä itseään koskevat potilasrekisteriin tallennetut tiedot. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 § mukaisesti asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa häntä itseään koskevia sähköisen tietojärjestelmän lokitietoja. 

Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tietosuojavastaavalle.

 

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tietosuojavastaavalle.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista (ei koske lakisääteisesti käsiteltävää tietoa).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista jos

- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona paikkansapitävyys varmistetaan

- käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity ei vaadi tietojen poistamista

- rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoa, mutta rekisteröity tarvitsee sitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

- rekisteröity vastustaa yleisen edun tai rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä; käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi kun selvitetään syrjäyttävätkö rekisteröidyn perusteet rekisterinpitäjän käsittelyperusteet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötiedon käsittelyä suoramainontaa varten.


14. Muu informointi

Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus tai sopimukseen perustuva vaatimus. Tiedon antamatta jättäminen voi johtaa kuitenkin siihen, että hoitoa ei voida antaa.

Tietoa ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

 

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot yllä olevan mukaisesti.

 

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?